Ανάλυση Εδάφους
Ανάλυση Εδάφους
Η Ανάλυση εδάφους, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έξυπνης προετοιμασίας του πεδίου μάχης (IPB), διαδραματίζει καίριο ρόλο σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια περιόδου ειρήνης, με αναλυτές εδάφους δημιουργούν εκτεταμένες βάσεις δεδομένων για κάθε πιθανό χώρο των επιχειρήσεων. Παρέχουν μια βάση για όλες τις επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών, τις τακτικές αποφάσεις, καθώς και τακτικών επιχειρήσεων. Η Ανάλυση Εδάφους υποστηρίζει επίσης το σχεδιασμό και την εκτέλεση των περισσότερων άλλων λειτουργιών του πεδίου μάχης. Επειδή τα εδαφικά χαρακτηριστικά υφίστανται συνεχώς μεταβολές στην επιφάνεια της γης, οι βάσεις δεδομένων πρέπει συνεχώς να αναθεωρούνται και να εκσυγχρονίζονται.
 Ημ. Προσθήκης: 28-07-2010
 Αριθμός Λήψεων : 849
 Αριθμός Προβολών :