Η Κοινότητα

Mαύρο φαρί, μαύρ' άρματα, και μαύρο το κοντάρι,
μαύρη ήτονε κ' η φορεσά τουνού του Kαβαλάρη.
Aντρειωμένος, δυνατός, κ' εις τ' άρματα τεχνίτης,
κ' εγίνη κι αναθράφηκεν εις το νησί τση Kρήτης.
«Ερωτόκριτος» του Βιντσέντζου Κορνάρου